Usluge

Izrada dokumentacije za rad zaposlenih od kuce

Za potrebe klijenata koji su rad svojih zaposlenih organizovali od kuće, izrađujemo kompletnu dokumentaciju koja će biti usaglašena sa odredbama Zakona o radu, Zakonom o BZR-u i Planom primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zaraznih bolesti COVID19 i omogućava Vam nesmetano poslovanje.

  • U skladu sa članom 16 stav 2 i 3 a u vezi člana 15. Stav 2. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje); članom 4 stav 7 i članom 15 stavovi 2 i 3 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 91/15 i 113/17); i članom 3. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (”Sl. Glasnik RS” br. 94/2020); stručni tim kompanije BSS OSH DOO može vam ponuditi konsultantske usluge kao izradu prateće dokumentacije za rad zaposlenih od kuće, za poslodavce kojima je ovakav rad postao sastavni deo kompanijskog poslovanja.

Izrada dokumentacije za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca koji su organizovali delimično ili u potpunosti rad svojih zaposlenih od kuće obuhvata sledeće:

  • Izrada Odluke poslodavca o slanju zaposlenog za rad od kuće;

  • Sačinjavanje kontrolne liste za rad od kuće i popunjavanje iste u direktnoj komunikaciji sa zaposlenim i garantovanje, pod punom krivičnom odgovornošću, tačnosti podataka u listi od strane zaposlenog;

  • Izradu Aneksa ugovora o radu, na osnovu verodostojnosti podataka iz kontrolne liste za rad od kuće zaposlenog;

  • Izmenu i dopunu Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.

Poslodavci u nedostatku jasnih zakonskih uputa, često dolaze u poziciju da nesvesno krše zakonske propise, izlažući se mogućnostima sudskih tužbi od strane zaposlenih, a upravo usled kršenja odredaba zakonskih i podzakonskih akata prethodno navedenih.
Da biste izbegli neprijatnosti i nepredviđene troškove a samim tim osigurali celokupno poslovanje Vaše kompanije, naš stručni tim, nudi Vam konstruktivna i kvalitetna rešenja.

KONTAKT

BSS OSH DOO

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 105498580, MB: 20398892

office@bssosh.rs

Call Centar 0800 15 15 14

BSS OSH je član BSS GRUPE.